Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Strony internetowej VIYAR 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” Strony internetowej VIYAR, prowadzonej za pośrednictwem witryny internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://viyar.pl, zwana dalej „Strona internetowa”.

Strona internetowa jest zarządzana przez:      

MKF-PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz, KRS: 0001038064, NIP: 1182262745, REGON: 525403208, dalej jako – „Administrator”. Z Administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 22 602 00 10 oraz przy użyciu adresu e-mail: [email protected] 

Definicje

 • Administrator - MKF-PL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
 • Strona internetowa – witryna internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://viyar.pl
 • Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
 • Przetwarzanie - przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
 • Klient – oznacza podmiot, odwiedzający Stronę internetową, na rzecz którego zgodnie z niniejszym polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi oraz sprzedawane towary.
 • Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Strony internetowej.

§ 1

Wstęp

Strona internetowa VIYAR dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Korzystanie ze świadczonych przez Administratora usług wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, dlatego też kwestię bezpieczeństwa i ochrony prywatności traktujemy szczególnie poważnie.

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie pomocy w zrozumieniu sposobu ochrony prywatności oraz informowania o tym, jakie dane osobowe są gromadzone, w jaki celu i jak są wykorzystywane. Mieści się również informacja, w jaki sposób umożliwiana jest realizacja praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W dokumencie zawarto również informacje na temat zastosowanych technologii, które są związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przykłady takich technologii to obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja oraz tagi pikselowe.

W zakresie polityki plików cookies, podana jest informacja o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Użytkownik końcowy jest definiowany jako osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żąda jej świadczenia w celu zaspokojenia swoich potrzeb. 

§ 2

Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, Administrator stara się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizowane są normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. о świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

W szczególności, czynione są należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony internetowej jest MKF-PL Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz. 

§ 4

Dane przekazywane przez Klientów

Do danych przekazywanych przez Klientów należy nazwa np. imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także inne dane podane przez Klienta w przekazywanej wiadomości za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej. Celem gromadzenia tych danych jest przeprowadzenie wstępnej analizy pytania Klienta oraz nawiązanie kontaktu w celu poinformowania o wynikach analizy i przedstawienia mu informacji handlowych po uzyskaniu zgody.

Jeśli Klient wyrazi zgodę (np. poprzez subskrypcję newslettera), Administrator może wykorzystać adres e-mail podany przez Klienta w celach marketingowych. W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci wysyłania do Klienta informacji w zakresie promocji, rabatów oraz produktów i świadczonych usług przez Administratora.

Dane zbierane za pośrednictwem formularza zbierane są uwzględniając wynikającą z przepisów prawa zasadę minimalizacji danych tj. są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane. 

§ 5

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeśli co najmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony, a przetwarzanie odbywa się tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do celów przetwarzania: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, w której stronami są osoba, której dane dotyczą i Administrator, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze; lub przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, szczególnie jeśli osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Klienta – dane mogą być przetwarzane do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi, dane osobowe nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy są:

 • one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz analizy zachowań i preferencji Klientów, a wyniki tych badań mają na celu poprawę jakości usług świadczonych przez Administratora i uzyskano zgodę Klienta na ich przetwarzanie
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy.

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Strony internetowej. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu.

Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Niezależnie, możliwe jest przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W pozostałych przypadkach, Administrator prosi o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).  

§ 6

Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w zorganizowanych zbiorach, które są określane przez cel ich przetwarzania. Dane te są przetwarzane w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wyznaczonego celu. Poniższa lista przedstawia zbiory, zakresy oraz cele przetwarzania danych.

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych Klienta (użytkownika, który rejestruje konto)

·         imię i nazwisko

·         e-mail

·         numer kontaktowy

·         IP

Rejestracja konta Klienta

Zbiór danych osobowych Klienta

·         imię i nazwisko

·         e-mail

·         numer kontaktowy

·         IP

·         adres zamieszkania

·         numer rachunku bankowego

Realizacja umowy zawartej z Klientem

Zbiór danych osobowych Klienta, który wyraził zgodę na „Newsletter”

·         e-mail

 

Wysyłanie „Newsletter”

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy korzystają z formularza kontaktowego, jak również z formularza do złożenia pytania o Produkcie

·         imię i nazwisko

·         e-mail

·         numer kontaktowy

Zapewnienie możliwości kontaktu z Klientem

Zbiór danych osobowych Klienta, który korzysta ze Strony internetowej

·         IP

·         geolokalizacja

Zapewnienie możliwości korzystania ze Strony internetowej

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy korzystają z formularza w celu aplikacji do pracy

·         imię i nazwisko

·         e-mail

·         numer kontaktowy

Zapewnienie możliwości kontaktu z Klientem

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy korzystają z formularza w celu rejestracji na seminarium

·         imię i nazwisko

·         e-mail

·         numer kontaktowy

Zapewnienie możliwości kontaktu z Klientem

Zbiór danych osobowych Klienta składającego reklamację.

·         imię i nazwisko

·         adres

·         e-mail

·         numer kontaktowy

·         numer rachunku bankowego

·         adres zamieszkania

·         numer reklamacji

Prowadzenie postępowania w związku z wniesioną reklamacją.

 

§ 7

Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Administrator ma prawo powierzania informacji osobistych Klientów innym podmiotom. Przykłady takich podmiotów to dostawca hostingu, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności lub inny podmiot, z którym współpracujemy w celu prawidłowego świadczenia usług. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zawsze na podstawie pisemnej umowy o powierzenie danych. Bieżąca lista podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych, jest stale dostępna dla wszystkich Klientów. Aby uzyskać dostęp do niej, wystarczy skontaktować się z Administratorem z odpowiednim żądaniem, na przykład wysyłając wiadomość e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator może przekazywać przetwarzane dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, jeśli dane zostaną przekazane, Administrator w szczególności dba o przestrzeganie warunków przetwarzania określonych w niniejszym dokumencie. Jednym ze sposobów tej troski jest stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.

Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli na żądanie organu lub sądu uprawnionego do tego działania. 

§ 8

Uprawnienia Klienta

Klienci, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawa związane z tym przetwarzaniem. Wykorzystanie poniższych uprawnień zależy od podstawy prawnej przetwarzania informacji osobistych:

1. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).

2. art. 16 RODO prawo do sprostowania:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

4. art.18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5. art. 20 RODO prawo do przenoszenia Danych Osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6. art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora). Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub powszechnie obowiązujące przepisy.

Administrator może udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. 

§ 9

Dzienniki serwerowe

Dzienniki serwerowe to wewnętrzne rejestry zdarzeń serwera Strony internetowej, które automatycznie zapisują żądania stron wysyłane przez Klientów podczas korzystania ze Strony internetowej. Dzienniki te zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik "cookie", który może jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane zgromadzone w dziennikach systemowych są przez nas używane przez nieokreślony okres czasu, jedynie w celu zarządzania Stroną internetową. Dane te nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie. 

§ 10

Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, Administrator może w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Strony internetowej, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Strony internetowej, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta. 

§ 11

Geolokalizacja

Administrator albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, może korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej. 

§ 12

Tag pikselowy

Administrator albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, może korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na Stronie internetowej.

§ 13

Pliki cookies - wprowadzenie

W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, Administrator stosuje profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony internetowej. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Strony internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w § 17 niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.

§ 14

Podstawa przetwarzania plików cookies

Pliki cookies są przetwarzane na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

Aby korzystać z usług oferowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, Administrator prosi Klientów o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies, co oznacza przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich urządzeniach końcowych do celów technicznych, statystycznych oraz marketingowych.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie plików cookies poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub potwierdzenie zapoznania się z warunkami. W każdej chwili ma prawo do wycofania tej zgody, bez ponoszenia kosztów, co można zrobić według instrukcji opisanej w sekcji dotyczącej zarządzania plikami cookies.

§ 15

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora

Podczas odwiedzania Strony internetowej, na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) są zapisywane powszechnie stosowane pliki cookies. Są to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, a informacje w nich zawarte są przechowywane w pamięci używanej przeglądarki i wysyłane z powrotem przy kolejnych wizytach na stronie. Administrator ma możliwość kategoryzowania plików cookies, korzystając z trzech różnych metod podziału.

W odniesieniu do plików cookies, wyróżniamy kilka kategorii w zależności od ich celów:

 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony internetowej oraz jego funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające.
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na stronie Strony internetowej lub poza nim do preferencji Klienta.
 • Pod względem czasu ich ważności, wyróżniamy dwie kategorie plików cookies:
 • pliki sesyjne, które istnieją tylko do końca danej sesji Klienta,
 • pliki trwałe, które pozostają na urządzeniu końcowym Klienta po zakończeniu sesji.
 • W odniesieniu do podmiotów administrujących plikami cookies, wyróżniamy:
 • pliki cookies Administratora,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

§ 16

Pliki cookies Administratora

Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie Strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

§ 17

Pliki cookies podmiotów trzecich

Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Strony internetowej, o ile Administrator udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane:

§ 18

Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Edge
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)

Dla przeglądarek nieuwzględnionych powyżej, obecne zasady dotyczące zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu. 

Udzielanie zgody na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolne. Warto jednak mieć na uwadze, że ograniczenie ich użycia może wpłynąć na komfort korzystania z niektórych funkcji strony internetowej, a nawet uniemożliwić ich wykorzystanie. 

§ 19

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.  

§ 20

Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności i plików cookies. W razie zmian w polityce prywatności, Administrator opublikuje jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji. 

§ 21

Kontakt i zgłoszenia

Administrator nieustannie czyni wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. W przypadku wykrycia jakichkolwiek zagrożeń lub naruszeń, zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami przy użyciu podanych niżej danych kontaktowych:

[email protected]

+48 22 602 00 10

MKF-PL Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz 

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. W przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

§ 22

Postanowienia końcowe

W przypadku braku w Polityce Prywatności regulacji dotyczących konkretnych kwestii, stosuje się obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.

`