Polityka wydarzeń

REGULAMIN imprezy:

Prezentacja usług i możliwości produkcyjnych

MKF-PL sp. z o.o.,

1.      1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezie: prezentacja usług i możliwości produkcyjnych firmy MKF-PL sp. z o.o. (zwana dalej „Impreza”), organizowanej przez MKF-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Macierzyszu, pod adresem: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001038064, posiadająca numer NIP: 1182262745, numer REGON: 525403208, zwany dalej Organizatorem.

1.2.Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3.Celem niniejszego Regulaminu jest wyjaśnienie warunków uczestnictwa w imprezie, udzieleniu przez Organizatora Certyfikatu rabatowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie imprezy.

1.4.Celem imprezy jest prezentacja usług i możliwości produkcyjnych firmy MKF-PL sp. z o.o., działająca pod znakiem towarowym „VIYAR” oraz możliwość nawiązania kontaktów i zapoznanie się z ofertami i usługami.

1.5.Data i czas imprezy: 27.03.2024 r. w godzinach 10:30 - 14:30.

1.6.Miejscem imprezy jest showroom zlokalizowany na parterze na terenie siedziby spółki MKF-PL sp. z o.o., pod adresem: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz, Polska. Prosimy o skorzystanie z oznaczeń na miejscu, dostępne punkty wejścia oraz ewentualne udogodnienia parkingowe.

1.7.Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym jest przeprowadzana impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.8.Informacja o imprezie oraz niniejszy Regulamin są udostępnione na stronie internetowej Organizatora: https:// https://viyar.pl/

 

1.9.oraz w siedzibie Organizatora w godzinach jego otwarcia.

1.10.                   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 

1.11.                   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony organizatora.

1.12.                   Zarejestrowana osoba wyraża zgodę na otrzymywanie przypominającej wiadomości SMS o dacie Imprezy na numer telefonu podany podczas rejestracji.

2.      WSTĘP NA TEREN Imprezy

2.1.Impreza posiada charakter publiczny.

2.2.W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i będące konsumentami oraz przedstawicieli osób prawnych.   

2.3.Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wstępna rejestracja do uczestnictwa w wydarzeniu przez stronę internetową Organizatora: www.viyar.pl, albo bezpośrednio w miejscu odbywania imprezy przed dołączeniem.

2.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika lub jego przedstawicieli.

2.5.Formularz rejestracyjny powinien być wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika.

2.6.Przed wzięciem udziału w promocji uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

2.7.Uczestnik imprezy ma prawo do zrezygnowania z rejestracji, wysyłając odpowiednie informacje na adres e-mailowy: [email protected]

2.8.Osoba małoletnia może być uczestnikiem imprezy wyłącznie pod opieką, posiadającej na to prawo osoby pełnoletniej i na wyłączną odpowiedzialność osoby pełnoletniej.

2.9.Udział w imprezie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.10.                   Uczestnicy mogą poruszać się po terenie obiektów wyłącznie w ramach ogólnodostępnych i tak oznaczonych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z instrukcjami Organizatora.

2.11.                   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia, a zatem za wypadki osób, kradzieże ani uszkodzenia mienia na terenie obiektów, w których odbywa impreza.

2.12.                   Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektów i imprezy.

2.13.                   Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach i puszkach, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

2.14.                   Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej uwagi i przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) podczas imprezy w pomieszczeniach magazynowych Organizatora.

2.15.                   Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza, w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

2.16.                   Uczestnikom zostanie udostępniona opcja skorzystania z niestrzeżonej szatni. Uczestnik, decydując się skorzystać z tej opcji, potwierdza świadomość, że szatnia jest niestrzeżona, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. Pozostawiając przedmioty w niestrzeżonej szatni, uczestnik działa na własne ryzyko.

3.      PROGRAM IMPREZY

3.1.Zarejestrowani uczestnicy mają pełną swobodę i zachętę do dobrowolnego, nieodpłatnego uczestnictwa we wszystkich lub wybranych punktach programu imprezy:

10:30 - 11:00 -  Rejestracja uczestników / Powitalna kawa.

11:00 - 11:10 - Rozpoczęcie, wprowadzenie dotyczące kwestii organizacyjnych.

11:10 - 12:00 - Prezentacja "Możliwości produkcyjne i usługi firmy". Sesja pytań i odpowiedzi.

12:30 - 13:00 - Przerwa na kawę.

13:00 - 14:00 - Zapoznanie się z funkcjonalnością ViYAR-PRO.

14:00 - 14:30 - Wypełnianie ankiety.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia uczestników.

3.3. Możliwość wypełnienia ankiety ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

3.4. Uczestnik imprezy wskazuje w ankiecie swoje dane osobowe (m.in.: Imię, Nazwisko, numer telefonu), które będą przetwarzane zgodnie z pkt. 7 niniejszego regulaminu oraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

4.      Certyfikat rabatowy

4.1.Każdy uczestnik ma prawo do otrzymania bezpłatnego Certyfikatu rabatowego, który uprawnia do jednorazowej 15% zniżki na usługę cięcia prostoliniowego realizowaną wyłącznie przez Organizatora.

4.2.Termin ważności Certyfikatu rabatowego: do 28 czerwca 2024 r.

5.      W czasie trwania imprezy, na jej terenie obowiązuje zakaz:

5.1.Zaśmiecania terenu imprezy.

6.     

6.1.Wnoszenia i posiadania przez osoby uczestniczące w imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6.2.Znajdować się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

6.3.Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

6.4.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

7.      Zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

5.1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym, lecz nie ograniczając się do:

a) Zakazu używania otwartego ognia w miejscach niedozwolonych.

b) Niedopuszczalności korzystania z materiałów łatwopalnych lub niebezpiecznych dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

c) Zgłaszania niezwłocznie wszelkich przypadków pożaru lub sytuacji zagrażających bezpieczeństwu przeciwpożarowemu odpowiednim służbom.

5.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z imprezy każdej osoby, która narusza zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

5.3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z lokalizacją urządzeń przeciwpożarowych oraz z trasami ewakuacyjnymi dostępnymi na terenie imprezy.

5.4. Palenie papierosów dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach.

5.5. W przypadku alarmu przeciwpożarowego, wszyscy uczestnicy są zobowiązani natychmiast opuścić miejsce imprezy i podążać za wyznaczonymi trasami ewakuacyjnymi.

8.      REKLAMACJE

8.1. Reklamacje związane z Imprezą mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: [email protected] z dopiskiem „Reklamacja: prezentacja usług i możliwości produkcyjnych MKF-PL sp. z o.o”.

8.2.  Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika Imprezy pozwalające na jego identyfikację, w tym: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, jak również dokładny opis i przyczyny reklamacji. Brak danych identyfikacyjnych lub korespondencyjnych spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania; w przypadku innych braków reklamacji Organizator wezwie uczestnika do ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty otrzymania takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez uczestnika braków reklamacji w zakreślonym terminie pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

8.3. Reklamacje będą podlegać rozpoznaniu w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Uczestnik Imprezy składający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji - przy czym termin ten będzie uznawany za dochowany, jeżeli przed jego upływem Organizator wyśle listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedź odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez danego uczestnika Promocji.

8.4. Powyższe postanowienia nie wykluczają możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń przez uczestnika Imprezy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację.

8.5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów), czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

8.6.W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator informuje podmiot składający reklamację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której podmiot ten złożył reklamację

9.      Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9.1.Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy (wizerunek, imię i nazwisko). Dane osobowe uczestnika Imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

9.2.Udział w Imprezie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.3.Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO)

1.       Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

2.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez MKF-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ   ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Macierzyszu, pod adresem: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001038064, posiadająca numer NIP: 1182262745, numer REGON: 525403208 (dalej „Organizator”).

3.      Organizator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:

a. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego.

b. przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Organizatorem przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest Organizator,

c) inni uczestnicy Imprezy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

·         Akceptuję regulamin i potwierdzam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z celami określonymi w niniejszym regulaminie.

`