Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VIYAR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy VIYAR, działający pod adresem internetowym https://viyar.pl/ prowadzony jest przez MKF-PL Sp. z o.o., z siedzibą w Macierzyszu (adres: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz), KRS 0001038064, NIP: 1182262745, REGON: 525403208.

2. Użytkownik ma możliwość kontaktu ze Sklepem Internetowym VIYAR wyłącznie w dni robocze, poprzez adres e-mail [email protected], numer telefonu: +48 226 020 010 oraz czat znajdujący się na Stronie Internetowej.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem postanowień Regulaminu, w których wskazano, iż dotyczą wyłącznie Konsumentów lub Przedsiębiorców).

4. Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez Stronę Internetową VIYAR.

5. Sklep Internetowy VIYAR dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedający je stosuje.

6. Sprzedający, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywna część Sklepu Internetowego, umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

2. FORMULARZ REJESTRACJI - interaktywna część Sklepu Internetowego, umożliwiająca utworzenie Konta Użytkownika.

3. KLIENT – podmiot składający Zamówienie w Sklepie Internetowym, którym może być zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

4. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej wykonująca działalność gospodarczą.

6. KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą - loginem i hasłem podanym przez Użytkownika.

8. LOGIN – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika.

9. HASŁO – ciąg znaków, liter i cyfr wybranych przez Użytkownika, podczas rejestracji Konta Użytkownika, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.

10. NEWSLETTER – elektroniczna usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

12. CENA – cena brutto Produktu, umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Produktu do Klienta oraz zamówionych dodatkowych usług, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za Produkt w określonych formie oraz terminie.

13. USŁUGA – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedającego.

14. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy VIYAR, działający pod adresem internetowym https://viyar.pl/

15. SPRZEDAJĄCY – MKF-PL Sp. z o.o., z siedzibą w Macierzyszu (adres: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz), KRS 0001038064, NIP: 1182262745, REGON: 525403208.

16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierana po złożeniu Zamówienia przez Kupującego i złożeniu przez Sprzedającego Potwierdzenia zamówienia.

17. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa Sprzedaży zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.

18. KOSZYK – narzędzie umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku wybrania opcji „Dodaj do koszyka”.

19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, przy dostępności Sprzedającego wyłącznie w dni robocze.

20. UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.

21. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.

22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

23. DZIEŃ ROBOCZY – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, obejmuje godziny od 8:00 do 17:00.

24. FORMULARZ REKLAMACYJNY – Formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, zawierający wszelkie dane niezbędne w procesie reklamacji.

25. FORMULARZ ZWROTU – Formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, służący do wykonywania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

26. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

III.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Produkty oraz ich ceny podane w Sklepie Internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Na Stronie Internetowej podane są ceny brutto w złotych polskich, nieuwzględniające kosztów dostawy oraz dodatkowych usług.

3. Wymiary Produktów, przedstawiane w Sklepie Internetowym, są zgodne z podaną przez producentów informacją, z założeniem marginesu tolerancji błędu +/- 5%.

4. Produkty ekspozycyjne wystawione fizycznie w stacjonarnym salonie mogą nosić ślady używania lub zużycia, w takim przypadku, niezgodność Produktu z Umową sprzedaży nie obowiązuje w zakresie widocznych śladów używania lub zużycia. Szczegółowe informacje dotyczące widocznych śladów przedstawione są każdorazowo w opisie Produktu ekspozycyjnego.

5. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym VIYAR konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Chrome;

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3. włączona obsługa plików cookies.

V. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. dodać wybrany Produkt do koszyka,

b. wypełnić Formularz Zamówienia,

c. wybrać adres, formę dostawy i płatności.

2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W przypadku Przedsiębiorców, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym, potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia. Następnie Sprzedający wysyła na podany przez Klienta adres e-mail fakturę proformę, na której opłacenie Klient ma 2 dni robocze, po opłaceniu faktury proformy, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie podanym każdorazowo przy Produkcie, liczonym w dniach roboczych lub terminie ustalonym indywidualnie z Klientem, przyjmuje Zamówienie do realizacji.

5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie wiadomości, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

6. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

VI. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Komentarze, Newsletter oraz złożenie Indywidualnego Zamówienia za pośrednictwem serwisu ViyarPro dostępnego pod linkiem https://viyar.pl/designers/

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji.

3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu e-mail, Hasła oraz numer telefonu kontaktowego. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym. Konto Użytkownika jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania ze swojego Konta Użytkownika, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Użytkownika.

5. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie żądania na adres e-mail [email protected].

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika naruszającego regulamin Strony Internetowej, o powodzie zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownik zostanie powiadomiony w wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Subskrypcja Newsletteru rozpoczyna się z chwilą podania adresu e-mail w zakładce "Newsletter" widocznej na stronie Sklepu Internetowego. Czynność ta stanowi zgłoszenie chęci otrzymywania kolejnych edycji Newsletteru na podany adres e-mail.

8. Usługa elektroniczna Newsletter jest oferowana bez żadnych opłat i bez ustalonej daty wygaśnięcia. Użytkownicy mają możliwość wypisania się z Newsletteru według własnego uznania, bez konieczności podawania uzasadnienia. W tym celu wystarczy wysłać żądanie na adres e-mail: [email protected]

9. Korzystanie z Komentarzy możliwe jest zarówno po rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, jak i bez rejestracji Konta. Zamieszczanie komentarzy bez rejestracji Konta, jest możliwe po podaniu imienia oraz adresu e-mail Użytkownika.

10. Sprzedający zastrzega sobie możliwość niepublikowania komentarzy zawierających wulgaryzmy oraz naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich.

11. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego ani innych korzyści za korzystanie z Usługi Elektronicznej Komentarze, korzystanie z niej jest całkowicie dobrowolne.

12. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Sprzedającego i osób trzecich.

13. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

14. Składanie Zamówień jest możliwe również bez konieczności zakładania Konta, po podaniu danych niezbędnych do złożenia Zamówienia.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w dni robocze.

2. Czas realizacji Zamówienia podawany jest przy każdym Produkcie na Stronie Internetowej oddzielnie i jest liczony od dnia złożenia Zamówienia – w przypadku dokonywania płatności przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego – w przypadku dokonywania płatności online lub przelewem tradycyjnym.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku gdy:

- Formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych,

- Klient nie opłaci lub nie odbierze Zamówienia,

- Zamówiony przez Klienta Produkt nie jest dostępny, w takim przypadku, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu zaproponowania innego Produktu lub uzgodnienia anulowania Zamówienia

4. Do każdego sprzedanego Produktu wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, w zależności od wyboru Klienta.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie Internetowym.

VIII. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedający świadczy również usługi, w tym usługę wykonania Produktów na Indywidualne Zamówienie Klienta, których pełny wykaz jest dostępny na Stronie Internetowej.

2. Usługi są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników pod linkiem https://viyar.pl/designers/

3. Warunki świadczenia usług każdorazowo są ustalane z Klientem.

IX. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedający udostępnia następujące sposoby płatności:

a. Płatność gotówką przy odbiorze w biurze Sprzedającego,

b. Płatność online przez platformę Przelewy24,

c. Płatność kartą w biurze Sprzedającego,

d. Przelew tradycyjny.

2. Wybór płatności gotówkowej skutkuje otrzymaniem przez Klienta, na wskazany w Formularzu Zamówienia numer telefonu, wiadomości SMS z numerem Zamówienia i kodem kreskowym, który należy okazać w kasie i w magazynie. Klient nie ma możliwości płatności gotówką w przypadku wybrania opcji dostawy Zamówienia przez Sprzedającego.

3. Wybór płatności online skutkuje przekierowaniem, po złożeniu Zamówienia, do internetowego serwisu płatności Przelewy24. Klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz SMS z numerem Zamówienia i kodem kreskowym, który należy okazać przy odbiorze Zamówienia.

4. Niedokończenie płatności na internetowym portalu płatności przez zalogowanego na Konto Klienta, skutkuje zapisaniem Zamówienia w Koncie z możliwością opłacenia po ponownym otwarciu Strony Internetowej w ciągu 2 dni.

5. Wybór płatności kartą w biurze, skutkuje otrzymaniem przez Klienta wiadomości SMS z numerem zamówienia i kodem kreskowym, który należy okazać w kasie i magazynie.

6. Wybór przelewu tradycyjnego, skutkuje otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail z Fakturą Proformą w formacie PDF, którą Klient ma możliwość opłacić w ciągu 2 dni, od otrzymania Faktury Proformę. Po otrzymaniu zapłaty za Zamówienie zostanie wystawiona faktura przez Sprzedającego. Klient otrzymuje SMS z numerem Zamówienia oraz kodem kreskowym, który okazuje przy odbiorze Zamówienia. Klienci zalogowani do Konta Użytkownika otrzymują również dostęp do faktur elektronicznych poprzez Stronę Internetową w Koncie Użytkownika.

7. Wybór Produktów na Indywidualne Zamówienie wiąże się z obowiązkiem opłacenia 100% ceny w formie przedpłaty przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.

8. Usługi płatnicze za pomocą internetowego serwisu płatności Przelewy24 realizuje PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

9. Szczegółowe warunki realizacji płatności dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl oraz Sklepu Internetowego.

X. DOSTAWA

1. Sprzedający zapewnia następujące sposoby dostawy:

a. Dostawa przez kuriera na terenie całego kraju,

b. Dostawa przez Sprzedającego wyłącznie na terenie Warszawy i w promieniu 30 km od Warszawy, w dni robocze.

2. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich świadczących usługi dostawy Klient może otrzymać podczas składania Zamówienia.

3. Dostawa przez kuriera jest dokonywana zgodnie z zasadami wybranej firmy kurierskiej.

4. Na podany przez Klienta numer telefonu, na dwa dni przed umówioną dostawą przez Sprzedającego, zostanie wysłana przypominająca wiadomość SMS z datą i dokładną godziną dostawy. Klient jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie SMS oraz dogodność terminu. Przypomnienie w formie wiadomości SMS jest wysyłane ponownie dzień przed umówioną dostawą.

5. Klient powinien przebywać pod adresem dostawy w przedziale czasowym uzgodnionym ze Sprzedającym i potwierdzonym w wiadomości SMS, przy wyborze sposobu dostawy przez Sprzedającego.

6. Dostawa przez Sprzedającego jest realizowana do miejsca możliwie najbliższego do adresu dostawy podanego przez Klienta. Usługa dostawy nie obejmuje rozładunku towaru z pojazdu i wniesienia go do budynku - te czynności Klient wykonuje samodzielnie w ciągu 30 minut, po upływie tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za czas postoju pojazdu.

7. Całkowity koszt dostawy uzależniony jest od wielkości Zamówienia, liczby zamawianych Produktów i wybranej przez Klienta formy dostawy. Wskazany koszt dostawy uwzględnia dwie próby dostawy przez kuriera lub jedną przez Sprzedającego.

8. Przy odbiorze Zamówienia Klient jest zobowiązany okazać dokument tożsamości w przypadku dostawy przez Sprzedającego.

9. Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie nosi znamion zniszczenia lub uszkodzenia, w przypadku ich wystąpienia, Klient powinien spisać wraz z kurierem lub dostawcą protokół i przekazać go Sprzedającemu w terminie 14 dni roboczych.

10. Przy dostawie przez Sprzedającego zmiana adresu dostawy jest możliwa najpóźniej 2 dni przed planowanym dniem dostawy.

11. Klient może dokonać osobistego odbioru Zamówienia w biurze Sprzedającego pod adresem: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz. Dokonując odbioru własnego przy wyborze płatności online lub przelewem tradycyjnym, Klient powinien skontaktować się z biurem i poprosić o wydrukowanie faktur, które zostały wcześniej wystawione i opłacone. Klient powinien zgłosić się do Sprzedającego z dokumentem tożsamości w celu wydrukowania dokumentów. Po wykonaniu powyższych czynności, Klient może odebrać swoje Zamówienie z magazynu.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Przedsiębiorcy, który opłacił zamówienie, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość poprzez wypełnienie Formularza Zwrotu, w terminie 14 dni od otrzymania Zamówienia, bez podania przyczyny odstąpienia.

3. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość przez Konsumenta skutkuje dokonaniem przez Sprzedającego zwrotu na rzecz Konsumenta wszystkich otrzymanych płatności, w ciągu 14 dni, przy użyciu sposobów płatności użytych w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów dostarczenia zwracanego Produktu do Sprzedającego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument powinien odesłać lub przekazać zwracane Produkty, na swój koszt, na następujący adres Sprzedającego: ul. Ogrodowa 8, 05-850 Macierzysz, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

5. Konsument zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Produktu na czas transportu w sposób odpowiadający jego właściwościom, tj. zwrócić go w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu odpowiadającym wymogom oryginalnego dla celów odpowiedniego zabezpieczenia Produktu na czas transportu.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w odniesieniu do umów:

- świadczenia usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb na podstawie Zamówienia produkcyjnego,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, oraz w przypadku:

- uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Produktów wynikającego z winy Klienta,

- dokonania napraw przez Klienta lub inne nieautoryzowane przez Sprzedającego osoby trzecie,

- przerobienia Produktu przez Klienta lub inne nieautoryzowane przez Sprzedającego osoby trzecie.

XII. REKLAMACJA

1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie:

- ilości i jakości dostarczonych Produktów,

- przydatności do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument zawiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował,

- przydatności do celów, do których zazwyczaj używa się Produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

- występowania w takiej ilości i o takich cechach, jak trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego lub osoby działające w ich imieniu, chyba że Sprzedający wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć lub przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, lub publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;

- dostarczenia Produktu wraz z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

- jakości identycznej jak próbka lub wzór, który Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru, chyba że Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia w ciągu dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi.

5. W stosunku do Produktów niezgodnych z Umową, Konsument może żądać usunięcia wady lub wymiany na Produkt wolny od wad w ciągu roku od stwierdzenia wady.

6. Wystąpienie wady istotnej uprawnia Konsumenta do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w ciągu roku od stwierdzenia wady, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, usunie wadę lub wymieni Produkt na wolny od wad.

7. Żądanie Konsumenta z tytułu rękojmi jest wiążące dla Sprzedającego, chyba że sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy do realizacji albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, w takim przypadku Sprzedający może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową i zaproponować inny sposób spełnienia żądania Konsumenta.

8. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

9. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

10. Konsument może złożyć reklamację poprzez Formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego. Do Formularza reklamacyjnego należy dołączyć potwierdzenie zakupu w formie elektronicznej lub skanu oraz zdjęcia dokumentujące wadę Produktu.

11. Brak zgodności z Umową dotyczący jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, uprawnia Konsumenta do odstąpienia od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

12. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od złożenia reklamacji. O sposobie jej rozpatrzenia Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail.

13. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji, zobowiązuje Konsumenta do dostarczenia Sprzedającemu Produktu odpowiednio zabezpieczonego na czas transportu w sposób odpowiadający jego właściwościom, tj. zwrócić go w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu odpowiadającym wymogom oryginalnego dla celów odpowiedniego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Dostarczenie to następuje na koszt Sprzedającego.

14. Skuteczne odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, zobowiązuje Sprzedającego do zwrotu Zamawiającemu zapłaconej ceny. W przypadku udzielenia przez Sprzedającego rabatu, zwrotowi podlega cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego przez Sprzedającego rabatu. 

XIII. ZMIANY REGULAMINU

1. Sprzedający może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Dokonanie zmian w Regulaminie, zobowiązuje Sprzedającego do udostępnienia tekstu jednolitego Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany, przy zakładaniu Konta Użytkownika, adres e-mail.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedającego przed zmianą Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Sprzedawcy, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, zostaną poddane do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

5. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zakresie przestaje ono obowiązywać. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: [email protected]

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2023 r.


`